Sääntömuutosehdotus

Ehdotus uusiksi seuran säännöiksi nyt ladattavissa (tässä syksyn 2020 versio).
Sääntöuudistuksen 1. käsittely syyskokouksessa 18.11.2021.

Nykyiset säännöt voit ladata täältä.

Muutoksia vuoden takaiseen ehdotukseen on tehty neljään kohtaan:

Kappale 5 – tarkennettu kohtaa jäsenmaksun maksamatta jättämisestä
Kappale 6 – tarkennettu jäsenmaksusta vapauttamisen perusteluja
Kappale 9 – korjattu aikarajaa tilinpäätöksen antamisesta tilintarkastajalle
Kappale 10 – poistettu etä-äänestämisen mahdollisuus

Tässä uusi sääntöehdotus:

Helsingin Navigaatioseura ry:n Syyskokous 18.11.2021

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Navigaatioseura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on luoda ja edistää merenkulun turvallista harrastusta, kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulun tietoutta, hyvää merimiestaitoa ja -tapaa sekä toimia yhdyssiteenä sidosryhmien välillä. Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon tai muihin alan keskusjärjestöihin, veneilyalan aatteellisiin yhdistyksiin tai erota niistä hallituksen päätöksellä. Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastustoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi

 • järjestää yleisiä veneily- ja laivurikursseja sekä muuta veneily- ja navigaatio-opetusta
 • järjestää jäsenilleen jatkokoulutustilaisuuksia sekä käytännön kursseja ja harjoituksia
 • harjoittaa jäsentensä veneiden katsastustoimintaa alan keskusjärjestöjen antamien ohjeiden puitteissa
 • harjoittaa valistavaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää käytännönläheistä veneilykoulutusta vapaa-ajan veneilijöille
 • järjestää tarvittaessa viranomaisten lupahakemusten edellyttämiä koulutuksia ja tutkintoja sekä antaa niihin liittyviä lausuntoja viranomaisten hakemusten liitteeksi

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • tarjota veneily- ja merenkulkuaiheisia kursseja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • hallita ja tarjota jäsentensä käyttöön retkitukikohtia palveluineen
 • järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • tarjota merenkulkuaiheisia kursseja
 • harjoittaa kioski- ja kahvilaliiketoimintaa
 • harjoittaa seuran toimintaa liittyvää pienimuotoista merkki-, tarvike- ja opetusmateriaalimyyntiä
 • vuokrata koulutuskäyttöön hankittuja veneitä

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.

3. SEURAN TUNNUS JA VENELUETTELO

Seuran virallinen tunnus on vahvistettu veneily-yhdistyksen lippu. Seuran veneluetteloon merkitään niiden jäsenten veneet, jotka seura on katsastuksissaan hyväksynyt. Hyväksytystä katsastuksesta annetaan veneen omistajalle tai haltijalle todistus, joka oikeuttaa seuran lipun käyttämiseen.

4. JÄSENET

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä, kunniakommodori, kunniajäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka katsotaan omaavan vähintään hakuhetkellä vallitsevat jäsenyysvaatimukset ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

Ainaisjäsen on varsinainen jäsen, joka oli suorittanut 30 vuoden jäsenmaksun 31.12.2009 mennessä.

Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusperiä tai muulla tavoin ansioitunut toimimalla seuran hyväksi. Päätös kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu sellaiseen perheeseen, jossa on vähintään yksi (1) varsinainen-, ainais- tai kunniajäsen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja kannattaa seuran toimintaa. Perhe- ja kannatusjäsen ei ole vaalikelpoinen seuran hallitukseen eikä nauti Suomen Navigaatioliitto ry:n jäsenyhdistyksilleen myöntämiä jäsenetuja.

Varsinaisen-, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Ainaisjäsenille voidaan tehdä vuosittainen kysely, jolla kartoitetaan ainaisjäsenten halua pysyä seuran postituslistalla.

Jäsenrekisteriin merkitään jäsenen nimi ja kotipaikka sekä toiminnan vaatimat osoite- ja yhteydenpitotiedot. Jäsenyytensä säilyttääkseen jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimeensä ja osoite- ja yhteydenpitotietoihin kohdistuvista muutoksista.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen kommodorille taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuodeltaan.

Mikäli jäsen jättää nykyisen jäsenyyskauden jäsenmaksunsa maksamatta maksuajan ja yhden huomautuksen jälkeen katsotaan hänen eronneen edellisen jäsenyyskauden lopussa.

Hallitus voi antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen, erottaa jäsenen määräaikaisesti tai erottaa jäsenen seurasta pysyvästi, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä lailla taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jäsen omalla käyttäytymisellään vaarantaa hyvän yhteishengen ja yhdistyksen arvostuksen säilymisen. Varoitus tai erottamispäätös on ilmoitettava erotetulle kahden viikon kuluessa kirjallisesti kirjatulla kirjeellä tai muulla luotettavasti todistetulla toimitustavalla. Varoitus- tai erottamispäätöksen saaneella on oikeus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun myös siltä vuodelta, jonka aikana hänet on erotettu.

6. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen vähimmäismaksun suuruudesta sekä maksujen määräajasta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Perhejäsenen liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen vastaavista maksuista. Jäsenyyden syntyminen edellyttää, että mahdollinen liittymismaksu sekä valintavuoden jäsenmaksu on maksettu määräajassa, ellei jäsenyyttä synny muuta kautta, esimerkiksi hyväksytty laivuritutkinto.

Kunniakommodorilla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan asepalvelun, opiskelun, sairauden tai muun vastaavan syyn perusteella.

7. SEURAN HALLINTO JA TOIMIELIMET

Seuran toimintaa johtaa kommodori ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtajana toimiva kommodori, varapuheenjohtajana toimiva varakommodori sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kommodorin, varakommodorin ja hallituksen kahdeksan (8) jäsenen tulee olla seuran jäseniä.

Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet heistä on vuosittain eroamisvuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee tai ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia tai muita toimielimiä seuran toiminnan eri alueiden edistämistä varten. Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kommodorin tai varakommodorin ja vähintään puolten hallitusjäsenten läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

9. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10. SEURAN KOKOUKSET

Varsinaisia seuran kokouksia pidetään vuosittain kaksi, seuran kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella-, ainais-, kunniajäsenellä ja kunniakommodorilla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Äänioikeus on vain niillä edellä mainituilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet erääntyneet jäsenmaksut. Seuran kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Etäosallistuminen on mahdollista, mikäli tämä mainitaan erikseen kokouskutsussa.

Perhejäsenillä ja kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille heidän jäsenluetteloon ilmoitetulle yhteystiedoille sähköpostilla tai muulla siihen verrattavalla sähköisellä kutsumistavalla tai postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu seuran jäsenlehdessä.

12. VARSINAISET KOKOUKSET

Seuran kevätkokouksessa, jota kutsutaan tilinpäätöskokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksella ja muille vastuuvelvollisille;
 7. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiosta;
 8. käsitellään ja vahvistetaan seuran ja toimikuntien toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 10. käsitellään muut ilmoitusasiat;

Seuran syyskokouksessa, jota kutsutaan vaalikokoukseksi, käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. valitaan seuran kommodori ja varakommodori;
 6. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien ja eroavien tilalle;
 7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja;
 8. esitetään toimikuntien katsaukset;
 9. käsitellään ja vahvistetaan seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 10. käsitellään alustavasti jäsenten mahdollisesti tekemät, seuran toimintaan liittyvät ehdotukset;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun. Jäsenen syyskokouksessa suullisesti tai kirjallisesti esitetty asia käsitellään kuitenkin alustavasti ja merkitään pöytäkirjaan seuraavan kevätkokouksen päätettäväksi. Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan lippuäänestyksellä, jos vähintään kaksi äänioikeutettua sitä vaatii.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä samansisältöisenä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14. MUUT SÄÄNNÖKSET

Yhdistyksen kokouksella tai hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä.

15. ERINAISIA MÄÄRÄYKSIÄ

Tällä sääntöjen muutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Seura noudattaa toiminnassaan näiden sääntöjen ohella yhdistyslain säännöksiä.