Sääntömuutos 2019-2020

Helsingin Navigaatioseuran syyskokouksen 14.11.2019 klo 18 materiaalia esityslistan kohtaan 9. sääntömuutos. Huom! Sääntöehdotukseen on tehty tekstitarkennuksia 22.10., uusi sääntöehdotus alla pdf-tiedostona ja tekstinä.

Taustaa

Sääntömuutoksen tarkoituksena on nykyaikaistaa seuramme sääntöjä sekä helpottaa esimerkiksi jäsenkokousten kutsumista myös sähköisesti. Suurimmat muutokset ehdotuksessa ovat hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän muuttaminen liukuvaksi 4-8 henkilöön (nykysäännöissä 8 henkilöä) sekä nykyisen kevät- ja syyskokouksen yhdistäminen yhdeksi vuosikokoukseksi.

Seuraavassa uusi sääntömuutosehdotus kokonaisuudessaan:

HELSINGIN NAVIGAATIOSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Navigaatioseura ry ja kotipaikka Helsinki.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on luoda ja edistää merenkulun turvallista harrastusta, kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulun tietoutta, hyvää merimiestaitoa ja -tapaa sekä toimia yhdyssiteenä sidosryhmien välillä. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Navigaatioliittoon. Seura voi liittyä yhteisöjäseneksi muihin alan keskusjärjestöihin, veneilyalan aatteellisiin yhdistyksiin tai erota niistä hallituksen päätöksellä. Seura ja sen jäsenet antavat mahdollisuuksiensa mukaan vapaaehtoista apua meripelastustoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää yleisiä veneily- ja laivurikursseja sekä muuta veneily- ja navigaatio-opetusta
 • järjestää jäsenilleen jatkokoulutustilaisuuksia sekä käytännön kursseja ja harjoituksia
 • harjoittaa jäsentensä veneiden katsastustoimintaa alan keskusjärjestöjen antamien ohjeiden puitteissa
 • harjoittaa valistavaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää käytännönläheistä veneilykoulutusta vapaa-ajan huviveneilijöille
 • järjestää tarvittaessa viranomaisten lupahakemusten edellyttämiä koulutuksia ja tutkintoja sekä antaa niihin liittyviä lausuntoja viranomaisten hakemusten liitteeksi

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä

 • hallita ja tarjota jäsentensä käyttöön retkitukikohtia palveluineen
 • järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa kioski- ja kahvilaliiketoimintaa
 • harjoittaa seuran toimintaan liittyvää pienimuotoista merkki-, tarvike- ja opetusmateriaalimyyntiä
 • vuokrata koulutuskäyttöön hankittuja veneitä

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 SEURAN TUNNUS JA VENELUETTELO

Seuran virallinen tunnus on vahvistettu veneily-yhdistyksen lippu. Seuran veneluetteloon merkitään niiden jäsenten veneet, jotka on vuosittain suoritetussa katsastuksessa siihen hyväksytty. Hyväksytyssä katsastuksesta annetaan veneen omistajalle tai haltijalle todistus, joka oikeuttaa seuran lipun käyttämiseen.

4 JÄSENET

Seuran jäsenet ovat vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kunniakommodori, kunniajäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä. Seuran vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut Suomen Navigaatioliiton hyväksymän laivuritutkinnon ja hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Ainaisjäseneksi tulee vuosijäsen, joka on suorittanut 30 vuoden jäsenmaksun 31.12.2009 mennessä. Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusperiä tai muulla tavoin ansioitunut toimimalla seuran hyväksi. Päätös kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu sellaiseen perheeseen, jossa on vähintään yksi (1) vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa seuran
toimintaa. Perhe- tai kannatusjäsen ei ole vaalikelpoinen seuran hallitukseen eikä nauti Suomen Navigaatioliitto ry:n jäsenyhdistyksilleen myöntämiä jäsenetuja. Vuosi-, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Jäsenrekisteriin merkitään jäsenen nimi ja kotipaikka sekä toiminnan vaatimat osoite- ja yhteydenpitotiedot. Jäsenyytensä säilyttääkseen jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimeensä ja kotipaikkaansa sekä osoite- ja yhteydenpitotietoihin kohdistuvista muutoksista.

5 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen kommodorille taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuodeltaan.

Hallitus voi antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen, erottaa jäsenen määräaikaisesti tai erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt yhteystietomuutokset ilmoittamatta, erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varoitus- tai erottamispäätös on ilmoitettava erotetulle kahden viikon kuluessa. Erotetulla on oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tekemiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi seurasta.

6 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Vuosijäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen vähimmäismaksun suuruudesta sekä maksujen määräajasta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Perhejäsenten liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saa ylittää puolta vuosijäsenten vastaavista maksuista. Jäsenyyden syntyminen edellyttää, että liittymismaksu sekä jäseneksi valintavuoden jäsenmaksu on maksettu määräajassa.

Kunniakommodorilla, kunniajäsenillä ja ainaisjäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi varusmies- tai siviilipalvelun vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä.

7 SEURAN HALLINTO JA TOIMIELIMET

Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtajana toimiva kommodori, varapuheenjohtajana toimiva varakommodori sekä neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet heistä on vuosittain eroamisvuorossa. Hallitus valitsee tai ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia ja muita toimielimiä seuran toiminnan eri alueiden edistämistä varten. Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kommodorin tai varakommodorin ja vähintään puolten hallitus jäsenten läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun kokous niin päättää, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä yhteisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Seuran kokouksissa on jokaisella vuosi-, ainais- ja kunniajäsenellä sekä kunniakommodorilla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Perhejäsenillä ja kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko jäsenille heidän jäsenluetteloon ilmoitetulle yhteystiedoille sähköpostilla, muulla siihen verrattavalla sähköisellä kutsumistavalla, postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu seuran jäsenlehdessä.

12 VARSINAISET YHDISTYKSEN JÄSENKOKOUKSET

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
toimivat ääntenlaskijoina;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen esityslista;
5. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista;
8. käsitellään ja vahvistetaan seuran ja toimikuntien toimintasuunnitelmat, tulo – ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja niiden maksuajankohta;
9. valitaan seuran kommodori ja varakommodori;
10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien ja eroavien tilalle;
11. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
13. käsitellään muut ilmoitusasiat;

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian jäsenkokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun. Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan salaisena, jos vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii.

13 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä samansisältöisenä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Tällä sääntöjen muutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Seura noudattaa toiminnassaan yhdistyslain ja muiden säännösten vaatimuksia, joita nämä säännöt täydentävät.